Matica crnogorska
O matici > Informacije o Matici
 

Matica crnogorska je osnovana 1993. godine na Cetinju kao nezavisna i nevladina organizacija intelektualaca. Skupština Republike Crne Gore je 18. marta 2008. godine donijela Zakon o Matici crnogorskoj kao samostalnoj organizaciji u oblasti kulture.

Dan Matice je 22. maj, datum njenog osnivanja.

Svrha Matice je čuvanje i razvoj kulturnog identiteta crnogorskog naroda i naroda koji žive u Crnoj Gori, na svim područjima duhovnog, naučnog i umjetničkog stvaralaštva, a naročito radi na učvršćivanju narodne i kulturne samosvijesti Crnogoraca u domovini i u svijetu. U tom cilju Matica podstiče izučavanje kulturno - istorijske baštine Crne Gore, izdaje monografske i periodične publikacije, zbornike, organizuje stručne tribine i predavanja, uspostavlja veze sa crnogorskim iseljenicima i inostranim kulturnim institucijama. Od 2000. godine izlazi časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu MATICA.

Matica crnogorska je nastala kao reakcija na rat i dosljedna je protiv nasilja, manipulacije, asimilacije, a za mir, demokratiju, multikulturu, slobodu stvaralaštva, vjersku i etničku toleranciju. Matica se zalaže za integraciju demokratske i suverene Crne Gore u mediteranski i evropski kulturni prostor, kako u oblasti društvenih odnosa i ljudskih prava, tako i kulturi, medijima, nauci i umjetnosti i za ustanovljavanje univerzalnih kriterijuma i evropskih standarda. U tu svrhu je Matica publikovala svoje programe Crna Gora pred izazovima budućnosti i Crna Gora na evropskom putu.

Članstvo Matice crnogorske
- članovi,
- počasni članovi i
- donatori.

Članom Matice se može postati nakon potpisivanja pristupnice i dostavljanja biografije.

Status člana potvrđuje Upravni odbor.

Počasni članovi se biraju na Skupštini Matice na predlog Upravnog odbora, iz reda naučnika, književnika I umjetnika, domaćih I stranih.

Donatori su dobrotvori Matice koji su pomagali njen rad duži vremenski period.
Donatore u članstvo Matice imenuje Upravni odbor.

 

Struktura Matice

Upravna tijela:
1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. Predśednik,
4. Generalni sekretar
5. Nadzorni odbor i
6. Sud časti

Skupštinu Matice crnogorske čine članovi upravnih tijela Matice i delegati ogranaka. Skupština Matice zasijeda svake četiri godine.

Upravni odbor čine generalni sekretar i četiri člana koje bira Skupština Matice. Upravni odbor se sastaje svaka tri mjeseca, ili po potrebi kad ga sazove generalni sekretar.

Predśednik Matice predstavlja Maticu, predsjedava Skupštinom i saziva sjednice, po svojoj volji učestvuje u radu Upravnog odbora i predlaže rješavanje pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora.

Generalni sekretar rukovodi Upravnim odborom, sarađuje sa predsjednikom Matice i koordinira rad odbora, ogranaka i drugih radnih tijela Matice.

Nadzorni odbor ima pet članova, koji iz svojih redova biraju predsjednika.
Mandat odbora traje četiri godine.

Sud časti ima pet članova koji biraju predsjednika. Sud časti ocjenjuje da li je ponašanje člana Matice u skladu sa Statutom i ima ovlašćenje da opominje i isključuje.

 

Odbori Matice

Matica crnogorska ima četiri odbora: Odbor za identitet, Odbor za iseljeništvo i međunarodne veze, Odbor za rad ogranaka i Odbor za izdavaštvo.

Odborima rukovodi sekretar odbora.

 

Ogranci Matice

Ogrankom Matice upravlja Upravni odbor koji mora imati najmanje predsjednika, sekretara i blagajnika.

Predśednika ogranka potvrđuje predsjednik Matice.

Ogranak jednom godišnje podnosi izvještaj generalnom sekretaru Matice o svom radu i stanju članstva.

 
 

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: [email protected]